DB 9 ข้อมูลการศึกษา หลักสูตรที่ดิฉันจะสอน (ข้อมูลที่สำคัญสำหรับนักเรียน)
ถ้าต้องการทราบหลักสูตรโดยย่อ โปรดอ่านสรุปด้านล่างสุดหลักสูตร ไทยพื้นฐาน ม.๕ และ ไทยเพิ่มเติม ม.๕

โครงการสอน แผนการสอน
หลักสูตร วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๕ (ภาคการศึกษา ๒๕๕๒)
ภาคเรียนที่ ๑-๒ (เทอม ๑ และ ๒)
เรียนทุกสายการศึกษา

หมายเหตุ
แม้การสอนของครูเอกจะดูสบายๆ แต่ข้อสอบนั้นสุดแสนจะบรรยาย
(คือนักเรียนคิดว่ายาก แต่ถ้าตั้งใจเรียนจะง่ายมาก )
เนื่องจากเป็นภาษาไทยพื้นฐาน ที่ต้องเอาไปใช้สอบต่อไปในระดับอุดมศึกษา
โดยข้อสอบ ออกทั้งปรนัย(ตัวเลือก) และอัตนัย(ข้อเขียน) โดยรวมเน้น เรื่องหลักภาษา และการนำไปใช้
ดั้งนั้นขอให้นักเรียน ตั้งใจเรียนในห้องเรียน การสอบก็จะประสบผลสำเร็จไปด้วยดีไม่มีคำว่ายากแน่นอน
ขอให้ลูกศิษย์ที่รักทุกคนของครูโชคดีในการสอบ